Gebruiksvoorwaarden Delbôve Cosmetics

Gebruiksvoorwaarden

De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de door SYGIBEL SA aangeboden website en de daartoe behorende dienstverleningen (samen de ‘website van DELBÔVE COSMETICS’). Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen in bepaalde gevallen (bijv. de aankoop van goederen) aangevuld, aangepast of vervangen worden. Met het inloggen, of – indien inloggen niet van toepassing is – met het begin van het gebruik, wordt u verondersteld de geldigheid van elke versie van deze Gebruiksvoorwaarden aanvaard te hebben.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

© 2017 Copyright SYGIBEL SA. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de websites van DELBÔVE COSMETICS, waaronder webpagina’s, programma’s, grafieken, afbeeldingen, geluidsopnames, beeldopnames, scripts en teksten, wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van de websites van DELBÔVE COSMETICS mag niet gebruikt worden voor commerciële, zakelijke en/of openbare doeleinden, en mag in het bijzonder niet gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Alle kopieën dienen een verwijzing naar het auteursrecht van DELBÔVE COSMETICS te bevatten. Verwijzingen naar beschermde rechten mogen niet verwijderd worden.

Merken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website merkenrechtelijk beschermd ten gunste van SYGIBEL SA.

Geen licentie

Zonder schriftelijke goedkeuring van SYGIBAL SA wordt noch uitdrukkelijk noch impliciet noch op enige andere wijze een licentie of een ander recht voor het gebruik van de op de websites van DELBÔVE COSMETICS vermelde inhoud verleend. Elk oneigenlijk gebruik van de inhoud is ten strengste verboden en zal door DELBÔVE COSMETICS zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk vervolgd worden.

Correspondentie

Alle opmerkingen, voorstellen, ideeën of andere verklaringen die u DELBÔVE COSMETICS toestuurt of op een andere manier toegankelijk maakt (correspondentie) zullen beschouwd worden als niet-vertrouwelijk. DELBÔVE COSMETICS is niet verplicht om deze correspondentie als vertrouwelijk te behandelen. DELBÔVE COSMETICS heeft het recht om de correspondentie naar eigen goeddunken zonder betaling te gebruiken en tot nut te maken.

Aansprakelijkheid van de correspondentie

U bent er zelf aansprakelijk voor dat uw correspondentie geen rechten van derden schendt, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, beroepsgeheimen, de privésfeer of andere persoonlijke rechten of intellectuele eigendomsrechten, en ontheft DELBÔVE COSMETICS wat dat betreft van alle aanspraken van derden, met inbegrip van de desbetreffende kosten van de rechtsverdediging.

Gebruiksetiquette

Als gebruiker van de website van DELBÔVE COSMETICS is het u verboden om bij het gebruik van de website van DELBÔVE COSMETICS (a) personen, in het bijzonder minderjarigen, schade te berokkenen of hun persoonlijke rechten te schenden, (b) door uw gebruikersgedrag de goede zeden te verstoren, (c) leugenachtige, lasterlijke, obscene, beledigende, pornografische, geweldverheerlijkende of de privésfeer schendende inhoud te verzenden of op een andere manier toegankelijk te maken, en (d) professionele beschermende en auteursrechten of andere eigendomsrechten te schenden en via deze websites goederen of dienstverleningen aan te prijzen of geldelijke middelen proberen te verkrijgen.

Gebruiksactiviteiten die tot doel hebben de website van DELBÔVE COSMETICS gebruiksongeschikt te maken of op zijn minst het gebruik ervan te bemoeilijken, zijn verboden en kunnen zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk vervolgd worden.

De gebruikers mogen de website van DELBÔVE COSMETICS evenmin gebruiken voor illegale doeleinden. In het bijzonder is het verboden om derden zonder dier medeweten en uitdrukkelijke toestemming voor een nieuwsbrief of dergelijke aan te melden of derden zonder dier medeweten en uitdrukkelijke toestemming op de website van DELBÔVE COSMETICS aan te melden.

DELBÔVE COSMETICS heeft te allen tijde het recht om de toegang tot de website van DELBÔVE COSMETICS te blokkeren, in het bijzonder als de gebruiker zijn verplichtingen uit deze voorwaarden niet nakomt.

Registratie, wachtwoord

Bepaalde pagina’s van de websites van DELBÔVE COSMETICS kunnen door een wachtwoord beveiligd zijn; tot nog toe zonder meer toegankelijke pagina’s van de website kunnen registratieplichtig worden. Op een registratie door DELBÔVE COSMETICS hebt u geen recht. DELBÔVE COSMETICS heeft te allen tijde en zonder vermelding van redenen het recht om het toegangsrecht te herroepen en de toegangsgegevens te blokkeren, in het bijzonder als (a) de gebruiker bij de registratie valse gegevens heeft opgegeven, (b) het toe te passen recht bij het gebruik van de website van DELBÔVE COSMETICS overtreden werd of (c) de gebruiker de websites van DELBÔVE COSMETICS gedurende een langere periode gewoon niet gebruikt heeft.

De gebruiker is verplicht om bij de registratie waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en DELBÔVE COSMETICS mogelijke latere wijzigingen mee te delen.

Onmiddellijk na de registratie krijgt de gebruiker automatisch een e-mailbericht, waarin de oprichting van zijn account bevestigd wordt. Het e-mailadres van de gebruiker dient meteen ook als gebruikersnaam voor de account. Tijdens het registratieproces wordt de gebruiker gevraagd om een vrij te kiezen wachtwoord in te geven. De gebruiker kan dat wachtwoord na het inloggen op zijn account wijzigen. De gebruiker dient de toegangscode en het wachtwoord te allen tijde geheim te houden, mag dit niet aan derden meedelen en is verplicht om zijn toegangscode en wachtwoord tegen onbevoegd gebruik door derden te beveiligen. Voor elk misbruik van de toegangscode en het wachtwoord is de klant zelf verantwoordelijk.

Deelnamevoorwaarden voor wedstrijden

De website van DELBÔVE COSMETICS kunnen de uitnodiging om deel te nemen aan wedstrijden bevatten. Voor alle wedstrijden gelden de volgende voorwaarden: (a) medewerkers van SYGIBEL SA en de met haar verbonden ondernemingen, alsook dier werknemers, zijn uitgesloten van de deelname aan de wedstrijden, (b) een contante uitbetaling en/of een omruiling van de prijzen is niet mogelijk, en (c) elke weg van rechte is uitgesloten. Deze voorwaarden kunnen in bepaalde gevallen door verdere voorwaarden gemodificeerd of vervangen worden.

Aansprakelijkheid

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor al zijn activiteiten op en in verband met de websites van DELBÔVE COSMETICS.

DELBÔVE COSMETICS doet haar uiterste best om haar website zorgvuldig te ontwerpen en te onderhouden. Desondanks kan geen garantie verleend worden voor de correctheid en precisie van de op de websites vermelde informatie en voor de continue beschikbaarheid van de website van DELBÔVE COSMETICS.

Elke aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het gebruik van de website van DELBÔVE COSMETICS, is uitgesloten, tenzij er sprake is van een dwingende aansprakelijkheid wegens opzet, ernstige nalatigheid, schending van leven, lichaam of gezondheid, of arglistig verzwijgen van een gebrek of schending van essentiële contractuele verplichtingen. De schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid.

Een wettelijk voorgeschreven schuldonafhankelijke aansprakelijkheid van DELBÔVE COSMETICS – in het bijzonder een wettelijke garantieaansprakelijkheid – blijft ondanks de voorstaande aansprakelijkheidsbeperkingen onverminderd van kracht.

Links en inhoud van derde sites

Indien de website van DELBÔVE COSMETICS verwijzingen bevatten naar internetsites die door derden uitgebaat worden, is DELBÔVE COSMETICS niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites en onderschrijft DELBÔVE COSMETICS die internetsites en hun inhoud niet. DELBÔVE COSMETICS is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de aldaar geplaatste inhoud. Het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Het is niet toegestaan om inhoud op de websites van DELBÔVE COSMETICS te plaatsen, tenzij DELBÔVE COSMETICS daar uitdrukkelijk om vraagt of de daartoe benodigde toepassingen uitdrukkelijk ter beschikking stelt. De door gebruikers van de websites van DELBÔVE COSMETICS of derden geplaatste inhoud wordt principieel niet onderworpen aan een controle door DELBÔVE COSMETICS, en wordt evenmin beïnvloed door DELBÔVE COSMETICS. De verantwoordelijkheid voor die inhoud ligt dan ook niet bij DELBÔVE COSMETICS, maar bij de gebruikers of derden.

Wijzigingen / verbeteringen

SYGIBEL SA behoudt zicht te allen tijde het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud en structuur van de websites van DELBÔVE COSMETICS te wijzigen. Daartoe behoort ook het betaalbaar maken van bepaalde aanbiedingen en diensten of het geheel afschaffen ervan.

Varia

De afzonderlijke pagina’s van de website van DELBÔVE COSMETICS worden overeenkomstig de vermeldingen in het impressum uitgebaat door en vallen onder de verantwoordelijkheid van SYGIBEL SA, Abdijstraat 67, 1050 Brussels, België; geregistreerd bij de Kruispuntbank onder het nummer BE0838.660.020 De website houdt rekening met de wetten van het desbetreffende land waarin de verantwoordelijke vennootschap haar zetel heeft. DELBÔVE COSMETICS is er niet verantwoordelijk voor dat informatie en/of ter beschikking gestelde inhoud op de website van DELBÔVE COSMETICS ook op plaatsen buiten het desbetreffende land opgeroepen kan worden. Indien gebruikers van plaatsen buiten het desbetreffende land de websites van DELBÔVE COSMETICS bezoeken, zijn zij uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen van de desbetreffende wetten van dat land.