Model online algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Inleiding

Deze verkoopvoorwaarden zijn van kracht voor enerzijds SYGIBEL SA, met maatschappelijke zetel te 67 rue de l'Abbaye/Abdijstraat 67, 1050 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0838.660.020 (hierna te noemen: ‘de verkoper’), en anderzijds voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop via de website (http://www.delbove-cosmetics.com) van de verkoper wenst te doen (hierna te noemen: ‘de koper’).

Artikel 2: Doel

Deze verkoopvoorwaarden hebben als doel de contractuele relatie te definiëren tussen de verkoper en de koper, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen via de website van de verkoper, ongeacht of de koper een zakelijke of particuliere klant is.

De aankoop van een goed of dienst via deze website houdt in dat de koper deze verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die door de verkoper niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum dat de koper de bestelling heeft geplaatst.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn de zaken die zijn opgenomen in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd. Elk product is voorzien van een door de leverancier verstrekte beschrijving. De foto’s in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar een perfecte gelijkenis met het aangeboden product kan niet worden gegarandeerd. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de beperkingen van de beschikbare voorraden. Indien ondanks de inspanningen van de verkoper alle artikelen of een deel ervan niet leverbaar zijn, informeert de verkoper de koper hierover zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de keuze om te wachten of de bestelling van de niet-beschikbare artikelen kosteloos te annuleren. De beschikbare artikelen worden op normale wijze afgeleverd.

Artikel 4: Prijzen

De online verkoop van producten en diensten die op de website van de verkoper worden gepresenteerd, is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland of het Verenigd Koninkrijk, en voorbehouden voor de benodigde leveringen in deze landen.

Artikel 5: Bestellingen

De koper die een product of dienst wenst te kopen, moet:

• alle gevraagde gegevens op het identificatieformulier invullen of zijn klantnummer verstrekken indien hij dit bezit;

• de online bestelbon invullen, waarbij hij alle referenties van de geselecteerde producten of diensten opgeeft;

• zijn bestelling bevestigen na deze gecontroleerd te hebben;

• de betaling overeenkomstig de geldende voorwaarden voldoen;

• zijn bestelling en betaling bevestigen.

De bevestiging van de bestelling impliceert dat de koper deze verkoopvoorwaarden aanvaardt, hiervan volledig op de hoogte is en afziet van het gebruik van zijn eigen verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging dienen als bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de verrichte transacties. De verkoper zal de geregistreerde bestelling per e-mail bevestigen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Krachtens de wet heeft de koper het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen te tellen vanaf de dag na levering van het product of afsluiting van het servicecontract. Dit herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke kopers. Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen om de bestelling te herroepen per e-mail bekendmaken en voor eigen rekening en risico het geleverde product terugsturen naar het hoofdkantoor van SYGIBEL SA, gevestigd te 67 rue de l’Abbaye/Abdijstraat 67, 1050 Brussel, België. De producten dienen in hun originele verpakking teruggestuurd te worden, onbeschadigd, met al hun toebehoren, de handleiding en de factuur/oorspronkelijke pakbon. De verpakking of verzegeling van de op deze wijze geretourneerde producten mag op geen enkele wijze geopend of verbroken zijn en het product mag niet gebruikt zijn. Incomplete, kapotte, beschadigde of door de klant bevuilde producten worden niet teruggenomen. De verkoper verbindt zich om binnen de 30 dagen na aanvaarding van de terugname van de goederen de eventueel verrichte betaling terug te storten, met aftrek van de verzendkosten.

Artikel 7: Betaalwijze

Betaling geschiedt per bankpas, Visa, MasterCard of bankoverschrijving. De bestelde artikelen blijven ons exclusieve eigendom totdat de koper de bestelling volledig heeft betaald.

Artikel 8: Leveringen

Leveringen worden gedaan op het op de bestelbon vermelde adres, dat zich alleen in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden (België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). De goederen worden voor risico van de verkoper vervoerd tot aan de levering van de goederen op het door de koper opgegeven afleveradres. Vanaf dat moment zijn alle risico’s voor de koper. De levertijden zijn slechts indicatief; als er een levertijd van dertig dagen, te tellen vanaf de dag van bestelling, wordt overschreden, dan kan de verkoopovereenkomst worden ontbonden en heeft de koper het volledige recht op terugbetaling.

De verzendkosten zijn afhankelijk van de door de koper gekozen leveringswijze en worden berekend op basis van de gehele bestelling. De koper krijgt de verzendkosten aan het einde van diens bestelling te zien, vóór zijn bevestiging ervan.

Artikel 9: Garantie

De verkoper staat jegens de koper garant voor de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert, in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek). Bij een gebrek van een verkocht product dat binnen 2 maanden na levering van het goed is geconstateerd dient de koper de verkoper hierover zo snel mogelijk per aangetekende brief of e-mail nauwkeurig te informeren. Deze garantie dekt slechts gebreken die bestonden ten tijde van levering van de goederen.

De originele factuur of pakbon dienen als garantiebewijs en deze stukken dienen te worden bewaard door de koper en te worden voorgelegd indien hierom wordt gevraagd

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Bij het online verkoopproces geldt voor de verkoper slechts een inspanningsverplichting; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals dataverlies, hacking, virussen, verstoring van de service of andere onbedoelde problemen.

De gegevens op de website worden te goeder trouw verstrekt. De aanwezige links naar websites van fabrikanten en/of partners dienen slechts ter informatie. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie die afkomstig is van deze websites.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de website van de verkoper zijn en blijven diens exclusieve intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om onderdelen van de website, ongeacht of het software of beeld- of geluidsmateriaal betreft, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te exploiteren, opnieuw aan te bieden of voor welk doel dan ook te gebruiken. Verwijzingen of hyperlinks zijn strikt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 12: Persoonlijke gegevens

Alle persoonsgegevens die nodig zijn om een bestelling te verwerken, worden door de verkoper of diens medewerkers bewaard en kunnen worden overgedragen aan bedrijven waarmee de verkoper of zijn leveranciers samenwerkt/samenwerken, indien deze overdracht nodig is voor de verwerking van de bestelling.

De koper geeft de verkoper ook toestemming om deze gegevens voor statistische doeleinden te gebruiken ter verbetering van zijn website en de aangeboden producten en diensten. De verkoper kan deze informatie eveneens gebruiken om informatie over zijn commerciële activiteiten aan zijn klanten te verzenden, met welk communicatiemiddel dan ook.

De verkoper bewaart de persoonsgegevens om toekomstige bestellingen te vergemakkelijken. De verkoper verbindt zich voor het overige tot het niet verstrekken van informatie waarover hij beschikt aan een ander bedrijf of een andere onderneming. De door de verkoper bewaarde gegevens kunnen te allen tijde op eenvoudig verzoek worden opgevraagd en gecorrigeerd.

Artikel 13: Bewijs

De partijen aanvaarden in het kader van hun relaties de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld e-mail, elektronische back-ups, enz.).

Artikel 14: Geschillenbeslechting

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van geschillen zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behoudens bindende bepalingen van openbare orde.